top of page

עבודות לדוגמא

עבודות בתחום תכנון וכלכלת תחבורה:
ניתוחי תנועה והערכה כלכלית לדרך מהירה מס' 6 (תקציר) תוכנה לפיצול נסיעות בינעירוניות בין אמצעי תחבורה מתחרים 

"נעים לירוק" - ניסוי בשינוי הרגלי נסיעה - דו"ח סופי

בחינת כדאיות הרחבת כביש 3 

מחקר לבחינת דרכים להגדלת מקדמי המילוי ברכב הפרטי

עיבוד וניתוח סקרי תחבורה:

פיצול נסיעות לעבודה לפי מפקדי האוכלוסין והדיור 1995 ו 2008 

סקר המשתמשים בחניון שפירים - מרץ 2016 

סקר המשתמשים בחניון שפירים - מרץ 2013 
נסועת כלי הרכב בישראל 2012-13 


גיבוש מודל ארצי לנסיעות עבור משרד התחבורה (2005-2009): 
תוצאות סקרי השדה 
זיהוי נסיעות באמצעות שינויי מיקום של טלפונים סלולריים 
תפוצת הטלפונים הסלולריים והרגלי השימוש בהם 
מערך הנסיעות הארצי 2007 על בסיס סקר שינויי מיקום של טלפונים סלולריים 
דוח סופי - לפיתוח והפעלת מודלים, ליצירה-משיכה-פילוג , פיצול והצבת תנועה 
  תקציר הדוח הסופי בעברית 
  תקציר הדוח הסופי באנגלית 

 

עדכון מודל ארצי לנסיעות עבור משרד התחבורה (2018 ואילך):

היקף ופילוג הנסיעות בארץ בשנים 2018-2019 על בסיס שימוש בנתונים סלולאריים


עבודות בנושא בטיחות: 
תאונות הדרכים בישראל - היקפן, מאפייניהן ואומדן נזקן למשק הלאומי 
בטיחות הרכב הדו גלגלי בישראל 2008-10 
פרופיל בטיחותי של רשויות מקומיות כבסיס לשיפורים בטיחותיים - לשנים 2006-7: 
         כרך א' - מבוא 
         כרך ב' - הבטיחות בערים עם 100 אלף תושבים ויותר 
         כרך ג' - בטיחות בישובים בהם 30-100 אלף תושבים 
         כרך ד' - בטיחות בישובים עם 10-30 אלף תושבים 
         כרך ה' - רמת הבטיחות בישובי המגזר הערבי 


עבודות בתחום תכנית אב למטענים: 
הובלת מטענים ברכבת - עלויות ותחומי יתרונות למשק ביחס למשאיות - אפריל 2016

אמצעי מדיניות לקידום ענף הובלת המטענים - יוני 2014

תכנית אב למטענים דוח סיכום שלב א' - פברואר 2012 

bottom of page