top of page

על החברה

תכנון תחבורה

מתת עוסקת בתכנון ובכלכלת תחבורה בעבודות בעלות אופי יישומי ומחקרי. החברה הוקמה ב 1993 ע"י חיים בונג'ק, ד"ר יורם בן יעקב, ד"ר זאב קידר ויהושע (שוקי) כהן, במטרה ליצור מסגרת חדשה לעבודה בתחום תכנון התחבורה. מקימי החברה צברו ניסיון רב בתחום זה בארץ ובחו"ל. מתת הוסיפה לידע וניסיון אלה קיבולת וכלים בתחום תכנון התחבורה, המאפשרים לתת תשובות מהימנות ככל האפשר לשאלות המתעוררות במסגרתו.

החברה זכתה ב 1993 במכרז לעריכת תחזיות התנועה ובדיקת הכדאיות הכלכלית לכביש חוצה ישראל (כביש 6). בעבודה זו פותחה מערכת מקיפה של תחזיות לנסיעות ע"פ אזורי מוצא ויעד ארציים לתקופות יום שונות עד שנת 2020. מערכת זו שימשה בסיס להרצת סימולציות תנועתיות שסייעו לתכנון הכביש ומחלפיו. בנוסף לכך פותחה תוכנה לחיזוי הנסיעות בכביש בתנאי אגרה. תוצאותיה שימשו את הממשלה בבניית ההסכם עם זכיינית הכביש. מתת מלווה את המשך הפיתוח של כביש חוצה ישראל גם בהווה.

עבודה זו היתה הראשונה מבין עשרות רבות של בחינות של יתכנות של פרוייקטים תחבורתיים, השתתפות בעריכת תכניות אב ומיתאר ארציות, מחקרים תחבורתיים, בחינות תפקודיות של מערכות תנועה ותחבורה ציבורית, ובחינות היבטים שונים בתחום כלכלת תחבורה ובטיחות.

עבודות החברה מורכבות. מאמץ עיקרי נעשה בחיזוי הביקושים העתידיים לתחבורה ולהערכת תפקוד מערכת הדרכים בחלופות שונות אל מול צרכים אלה (שגם מושפעים מהיצע מערכת הדרכים ושירותי התחבורה). החיזוי משלב באמצעות מודלים תחבורתיים וסימולציות תנועתיות מידע דמוגרפי, תעסוקתי, תנועתי, תחבורתי וכלכלי, לתמונת מצב תחבורתי לטווחי זמן שונים. ניתן לאמוד על בסיס זה את ההשפעה של חלופות שונות של פיתוח תשתית תחבורה, שינויים טכנולוגיים, הפעלת אמצעי ניהול ביקושים ותנועה על תפקוד רשתות הדרכים בעתיד.

חיזוי זה מהווה כלי עזר להערכת כדאיות השקעות בתשתית או להערכת משמעויות הפעלת כלי מדיניות שונים.

bottom of page